Thursday, July 19, 2007

~...AMALAN-AMALAN DI BULAN REJAB YANG BERSANDARKAN HADIS MUNGKAR PERLU DITOLAK...~

AMALAN DI BULAN REJAB: ANTARA YANGPALSU DAN TULEN

Allah swt telah mengutuskan para rasuldan menurunkan kitab-kitabnya sertamenyediakan batas-batas arahan danlarangan atau boleh juga disebutsebagai syariat kepada manusia. Inisemua bertujuan tidak lain dan tidakbukan supaya manusia itu mengabdikandiri serta mentauhidkan Allah swt didalam semua keadaan dan tingkahlakunya. Malah, inilah tujuan utamapenciptaan makhluk seperti mana yangditegaskan oleh Allah swt di dalamfirmannya yang bermaksud:"Dan tidak Aku ciptakan jin dammanusia itu kecuali untuk mengabdikandiri kepada-Ku". (Surah al-Zaariyat:ayat 56).Suatu perkara yang penting dan perluuntuk diberikan perhatian bahawa segalabentuk ibadah ini tidak akan diterimaoleh Allah swt melainkan jika ianyadilakukan dengan penuh keikhlasankepada Allah swt serta menepati dengancara yang dilakukan dan diperintahkanoleh Rasulullah saw. Maka sebarangbentuk ibadah yang tidak memenuhi duasyarat ini, ianya tidak akan diterimaoleh Allah swt apatah lagi untukdiberikan ganjaran. Allah swt berfirmanyang bermaksud:"Maka barangsiapa yang percaya danmengharapkan pertemuan dengan Tuhannya,hendaklah ia melakukan amalan soleh danjanganlah mempersekutukan sesiapa pundi dalam ibadah kepada Tuhannya". (Surah al-Kahfi: ayat 110).Al-Imam Ibn Kathir (w 774 H) di dalammenafsirkan ayat ini menyatakan bahawa:((Barangsiapa yang mengharapkanganjaran serta balasan yang baikhendaklah ia melakukan amalan yangbertepatan dengan syariat Allah, danhanya kerana Allah (ikhlas) serta tidakada sekutu bagi-Nya, dan inilah duarukun untuk diterima segala amalan,iaitu mesti dilakukan dengan ikhlaskepada Allah dan menepati dengansyariat yang dibawa oleh Rasulullahsaw)).(Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim(Dimashq: Maktabah Dar al-Fiha’,cetakan ke-2, 1998), jilid 3, m/s 147).Hal ini dikuatkan lagi dengan pendapatpara ulamak, antaranya al-Fudhailbin ‘Iyadh r.h dalam kata-katanya:Sesungguhnya amalan yang dilakukandengan penuh keikhlasan tetapi tidakbetul maka ianya tidak akan diterima,dan jika dilakukan dengan betul tetapitidak ikhlas, ianya juga tidakditerima, sehinggalah ianya dilakukandengan penuh keikhlasan dan betul. Danikhlas itu ialah apabila dilakukanhanya kerana Allah ‘Azza wa Jalla, danbetul itu pula ialah apabila dilakukanmenepati sunnah Rasulullah saw.(Ibn Rejab al-Hanbali, Jami’ al-‘Ulumwa al-Hikam, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, cetakan ke-3, 2000), m/s 15).Bulan Rejab dan amalan yang dilakukandi dalamnya.Bulan Rejab adalah antara salah satubulan yang termasuk di dalam bulan-bulan yang suci. Dinamakan dengan Rejabbersempena dengan penghormatanterhadapnya di zaman jahiliyyah dengantidak melakukan sebarang peperangan didalam bulan ini. (Al-Razi, Mukhtar al-Sihah (Bierut: Muassah al-Risalah,2001), m/s 215)Telah menjadi amalan kebanyakan umatIslam untuk menghidupkan bulan inidengan pelbagai amalan. Persoalannya,adakah amalan-amalan tersebut dilakukandengan ikhlas dan menepati sunnahRasulullah saw untuk melayakkan amalantersebut diterima? Menyentuh tentangpersoalan ikhlas, kemungkinan semuaorang memilikinya, tetapi adakah amalantersebut bertepatan dengan syariat dansunnah Rasulullah saw. Justeru, menjadikewajipan ke atas umat Islam untukmenyemak dan memastikan segala amalanyang dilakukannya itu bertepatan dengansyariat dan sama dengan cara yangdilakukan oleh Rasulullah saw.Antara amalan-amalan yang dilakukanoleh umat Islam dalam bulan Rejab iniyang tidak menepati sunnah Rasulullahsaw ialah:1) Menghidupkan malam ke-27, dandinamakan dengan malam al-Isra’ wa al-Mi’raj.Sememangnya tidak dapat dinafikanbahawa peristiwa al-Isra’ wa al-Mi’rajmerupakan salah satu daripada peristiwabesar dan penting di dalam sejarahIslam. Ianya bukti kepada kebesaranAllah swt dan kebenaran Nabi Muhamadsaw serta risalah yang dibawa olehBaginda. Tersebar luas di kalangan umatIslam bahawa peristiwa agung iniberlaku di malam dua puluh tujuh dibulan Rejab. Maka sebahagian besar umatIslam menyambut dan menghidupkan malamini dengan amalan-amalan yang khususdengan mengharapkan fadhilat-fadhilattertentu. Tetapi pendapat ini adalahtidak tepat sepertimana yang disebutoleh Syiekh Abdullah bin Abd al-Azizbin Baz: Dan malam ini yang dikatakanberlaku padanya peristiwa al-Isra’ waal-Mi’raj, tidak ada satu hadith sahihpun yang menyebut tentang tarikhperistiwa ini secara khusus, dan semuapendapat yang menyebut tentang tarikhberlakunya peristiwa ini secara khususadalah tidak thabit daripada Rasulullahsaw di sisi ulamak hadith, dan kepadaAllah jualah diserahkan segala hikmahdisebalik kerahsiaan ini kepadamanusia, dan walau sekiranya terdapathadith sahih yang menjelaskan tentangperkara ini, tetap juga tidakdibenarkan umat Islam untukmenghidupkan malam ini dengan amalan-amalan yang khusus, serta tidak harusuntuk menghidupkannya dengan sebarangperayaan kerana Rasulullah saw dan parasahabat r.a tidak pernah merayakannyadan tidak melakukan sebarang amalanyang khusus. Sekiranya menghidupkanatau merayakan malam ke-27 ini amalanyang disyariatkan, semestinya Nabi sawakan menunjukan panduannya sama adadengan kata-kata atau perbuatannya, dansekiranya amalan ini pernah dilakukanoleh Baginda saw, semestinya akandiketahui dan masyhur serta akandisampaikan oleh para sahabat ra kepadakita.(Abdullah bin Abd al-Aziz bin Baz, al-Tahzir min al-Bida’, cetakan ke-3, Uni.Islam Madinah, m/s 7).2) Solat RaghaibSolat ini dilakukan berdasarkan kepadasatu hadith maudhu’ yang diriwayatkanoleh Anas bin Malik ra, katanya: Telahbersabda Rasulullah saw: Rejab bulanAllah, Sya’ban bulan-ku, dan Ramadhanbulan umatku… dan tidak ada seorang punyang berpuasa pada hari Khamis yangpertama dalam bulan Rejab kemudianmelakukan solat diantara waktu Maghribdan ‘Atamah (waktu sepertiga awalmalam), iaitu dilakukan pada malamJumaat sebanyak dua belas rakaat,dibaca pada setiap rakaat surah al-Fatihah sekali dan surah al-Qadr tigakali, dan surah al-Ikhlas sebanyak duabelas kali, dan diselangi setiap duarakaat dengan salam, dan apabila telahselesai, ia berselawat ke ataskusebanyak 70 kali, kemudian membaca:(Allahumma salli ‘ala Muhammadin Nabiyal-Ummiy wa ‘ala alihi), kemudian sujuddan membaca: (Subbhuhun Quddusun Rabbual-Malaikatu wa al-Ruh) sebanyak 70kali, kemudian ia angkat kepalanya dankemudian membaca: (Rabbi ighfir warhamwatajawaj ‘amma ta’lamu innaka anta al-‘azizu al-a’dzam) sebanyak 70 kali,kemudian ia sujud kali kedua danmembaca seperti bacaan di sujudpertama, kemudian ia mohon kepada Allahsegala hajatnya, nescaya akanditunaikan. Bersabda Rasulullah sawlagi: Dan demi diriku yang di tangan-Nya, tidak ada seorang hamba pun,lelaki mahupun perempuan yangmengerjakan solat ini melainkan akandiampunkan Allah sekelian dosanya,walau pun seperti buih di lautan dansebanyak dedaun di pohonan, dan ia akandapat memberi syafaat pada hari Qiamatuntuk 700 orang di kalangan kaumkeluarganya…))(Diriwayatkan oleh Ibn al-Jauzi, didalam kitabnya al-Maudhu ‘at, jilid 2,m/s 124-125).Seterusnya Ibn al-Jauzi menyebut:((Hadith ini adalah maudhu’ dan dustake atas Rasulullah saw, di dalam nyaterdapat seorang rawi yang bernama IbnJahdham yang terkenal dengan dusta, danaku mendengar guruku; Abd al-Wahabberkata: Para rawinya majhul (tidakdikenali) dan telah disemak tentangperibadi mereka ini di dalam semuakitab tetapi tidak ku temui tentangmereka).Al-Imam al-Syaukaniy rh juga menyebutdi dalam kitabnya: al-Fawaid al-Majmu ‘ah fi al-Ahadith al-Maudhu‘ah:((Hadith ini adalah maudhu’ danperawinya adalah majhul (tidakdikenali), dan solat Raghaib yangmasyhur ini telah sepakat para ulamakbahawa ia adalah maudhu’)).Setelah kita mengetahui tentangkedudukan hadith yang menyebut tentangsolat Raghaib ini, marilah kita melihatapakah pandangan para ulamak tentanghukum mengerjakan solat tersebut.Imam al-Nawawi (w 676H) berkata:Sesungguhnya ia adalah bid ‘ah yangditegah di antara bid ‘ah-bid ‘ah yangsesat, dan padanya terdapat pelbagaipercanggahan yang jelas, Allahmemerangi mereka yang mencipta danmereka-reka solat ini, dan para imamtelah menulis pelbagai penulisan yangbernilai dan bermutu yang menyebuttentang keburukannya, kesesatan orangyang mengerjakan sembahyang ini, danyang melakukan bid ‘ah ini, serta daliltentang kejelekan, kebatilan sertakesesatan orang yang mengamalkannyaadalah terlalu banyak dan tidakterhitung.(Al-Nawawi, al-Minhaj Syarah SahihMuslim, (Bierut: Dar al-Ma’rifah,cetakan ke-7, 2000), jilid 8, m/s 262.Al-Imam Ibn Taimiyah (w 728 H) jugamenyanggah pendapat tentang kewujudansolat ini dengan berkata: Solat ini(Raghaib) ini tidak dilakukan olehRasulullah saw dan tidak pula olehseorang pun dikalangan para sahabatBaginda, tabi‘in dan para imam kaumMuslimin, dan Nabi saw tidakmenggalakkannya serta tidak terdapatseorang pun dikalangan ulamak salaf danimam-imam yang menggalakannya danmereka tidak pernah menyebut akanadanya keutamaan-keutamaan yang khususbagi malam ini. Hadith-hadith yangmenyebut mengenainya adalah dusta danmaudhu’ dengan sepakat ahli ilmu, makaoleh kerana itu ahli-ahli tahqiqmengatakan bahawa solat tersebut adalahmakruh, bukan sunat)).(Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, 1/149)Menurut al-Hafiz Ibn Rejab pula: Solatini adalah bid‘ah di sisi jumhur(kebanyakan) ulamak, dan di antaramereka yang menyebut tentang perkaraini adalah di kalangan ulamak yangterkemudian seperti Abu Ismail al-Haruwi, Abu Bakar ibn al-Sam‘aniy, Abual-Fadhl ibn Nasir, Abu al-Farj ibn al-Jawzi dan yang lain lagi, dan perkaraini tidak disebut oleh ulamak yang awaldisebabkan ianya hanya muncul selepasdaripada zaman mereka, dan yang terawaltimbulnya perkara ini ialah selepas 400tahun, maka sebab itulah golonganulamak yang awal dan terdahulu tidakmengetahuinya dan tidakmembincangkannya(Ibn Rejab, Lataif al-Ma ‘arif, m/s228)Terdapat ramai lagi dikalangan ulamakyang membincangkan tentang hukum solatRaghaib ini. Kesimpulan yang dapatdibuat daripada pendapat-pendapatmereka semuanya menafikan kewujudansolat ini dan menganggap ia sebagaisalah satu bid ‘ah (ibadat yang direka-reka) yang amat ditegah dan tidak bolehmengamalkannya kerana ianya tidakthabit daripada Rasulullah saw mahupunpara sahabat ra serta al-tabi’in..3) Berpuasa penuh di bulan Rejab atausebahagiannya dengan menganggap ianyamempunyai fadhilat yang khas.Sesetengah daripada umat Islam akanberpuasa di bulan ini sepenuhnya atausebahagainya dan mereka menganggappuasa ini mempunyai kelebihan danfadhilat yang khusus. Tetapi malangnya,ganjaran atau kelebihan yang khas bagimereka yang melakukan amalan ini tidakbersumberkan daripada al-Quran atauhadith-hadith yang sahih. Bahkan ianyadiambil daripada hadith-hadith yangmaudhu’ (palsu) dan yang lebih malanglagi hadith-hadith ini disebarkan olehgolongan-golongan agama atau ustaz-ustaz kepada masyarakat Islam samada didalam kuliah-kuliah mereka atau melaluipenulisan. Antara hadith-hadith maudhu’yang tersebar luas mengenai fadhilatpuasa di bulan Rejab ini ialah:1. Ibnu al-Jawzi menyebutkan daririwayat Muhamad bin Abdul-Baqi dari AbuBakr Muhamad bin al-Hassan al-Naqqasy,dari Abu Said r.a bahawa Rasulullah sawbersabda:"Rejab adalah bulan Allah, Sya’banbulanku dan Ramadhan bulan umatku, makabarangsiapa yang berpuasa bulan Rejabdengan penuh keimanan dan mengharapkanpahala dari Allah, maka ia wajibmendapat keredhaan Allah Yang MahaAgung dan ditempatkannya di Syurga al-Firdaus yang tertinggi. Sesiapa yangberpuasa dua hari dari bulan Rejab makabaginya pahala dua kali ganda,timbangan tiap-tiap ganda bagaikanbukit-bukit di dunia. Barangsiapa yangberpuasa tiga hari dari bulan Rejabmaka Allah menjadikan antaranya danNeraka sebuah parit yang panjangnyasetahun perjalanan. Barangsiapa yangberpuasa empat hari dari bulan Rejabmaka ia akan diselamatkan dari bala,gila, kusta, sopak, fitnah al-Masih al-Dajjal dan dari azab kubur…."Ibnu al-Jawzi telah menghukum hadithini dengan maudhu’.2. Ibnu Shahin meriwayatkan dari Alir.a dari Harun bin ‘Antarah bahawaRasulullah saw bersabda:"Sesungguhya bulan Rejab adalah bulanyang agung, maka barangsiapa yangberpuasa sehari dari bulan Rejabnescaya Allah menuliskan baginya puasaseribu tahun. Siapa yang berpuasa duahari dari bulan Rejab maka Allahmenuliskan baginya puasa dua ributahun. Siapa yang berpuasa tiga haridari bulan Rejab maka Allah menulisbaginya puasa tiga ribu tahun…"Menurut Ibnu ‘Iraq: Hadith ini adalahmaudhu’ tanpa syak lagi. Harunbin ‘Antarah pula disi Ibnu Hibbanadalah seorang pereka hadith.3. Diriwayatkan daripada Ali bin AbuTalib r.a bahawa Rasulullah sawbersabda:"Aku dibangkitkan sebagai Nabi pada 27Rejab, maka barangsiapa yang berpuasapada hari itu dan ia berdoa sewaktuberbuka puasa, maka puasa itu menjadikifarat baginya selama sepuluh tahun".Hadith ini telah disebut oleh al-HafidzIbnu Hajar dari kitab Fawaid susunanAbu al-Hassan bin Shakhr dengan sanadyang batil.Demikianlah antara contoh sebahagiankecil daripada hadith-hadith palsu yangtersebar dikalangan masyarakat Islammengenai fadhilat puasa di bulan Rejabini. Masih terdapat banyak lagi hadith-hadith palsu lain mengenai fadhilatpuasa di bulan ini yang sesetengahdaripada fadhilat tersebut tidak dapatditerima oleh akal yang sejahtera,apatah lagi ianya bercangggah dengankaedah dan prinsip asas agama.Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam menyentuhperkara ini berkata: Tidak terdapathadith-hadith yang boleh dijadikanhujah yang menyebut tentang fadhilatkhusus bulan Rejab, atau fadhilatberpuasa (sepenuhnya) di bulan ini,atau berpuasa sebahagiannya, ataumenghidupkan malamnya yang khusus.(Ibn Hajar, Tabyin al-‘Ajab fi mawarada fi Fadhl Rajab, m/s 23).Sayyidina Omar al-Khattab melarangorang berpuasa dibulan ini dan beliaupernah memukul tangan orang yang tidakmahu makan disebabkan berpuasa di bulanRejab.(al-Suyuti, al-Amr bi al-Ittiba’ wa al-nahyu an al-Ibtida’, (Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet.1, 1988), m/s63).Al-Imam Al-Syawkaniy pula menyebut didalam kitabnya al-Fawaid: ((Dalam saturisalahnya Ali bin Ibrahim al-‘Atharberkata: Apa yang diriwayatkanmengenai keutamaan puasa Rejab semuanyamaudhu’ dan dhaif tidak mempunyaisumber. Katanya lagi: Abdullah al-Anshari tidak berpuasa Rejab dan beliaumelarangnya dan berkata: Tidak ada satuhadith pun yang sahih dari Nabi sawmengenainya)).(Al-Syawkaniy, al-Fawaid al-Majmu’ah,m/s 440).Selain daripada amalan yang disebutkanini, terdapat lagi amalan khusus lainyang disebarkan seperti amalan membacaapa yang disebut sebagai ‘IstighfarRejab’. Disebutkan di antarafadhilatnya ialah sesiapa yang menulisatau menggantung atau membawa ataumembaca istighfar Rejab maka ia akanmendapat pahala sebanyak 80, 000 pahalapara Nabi.Terdapat juga sesetengah umat Islamyang menunaikan umrah pada bulan inidengan menganggap ianya mempunyaifadhilat yang khusus jika dilakukanpada bulan Rejab.Demikianlah sebahagian amalan yangbiasa dilakukan oleh umat Islam didalam bulan Rejab ini yang tidakbersumberkan dari Rasulullah saw.Persoalan yang mesti diulang fikirkanlagi adakah amalan-amalan tersebut akanditerima oleh Allah dan mendapatganjarannya?. Atau ianya tidak mendapatapa-apa kecuali penat dan letih sahaja.Semoga Allah swt mengampunkan kesalahanyang dilakukan di atas kejahilan kita.Marilah kita bersama-sama untukmembenteraskan kegiatan penyebaranhadith-hadith palsu di kalangan umatIslam. Pastikan ibadah yang kitalakukan benar-benar menepati sunnahRasulullah saw dan diiringi dengankeikhlasan kepada Allah swt.

No comments: