Thursday, July 12, 2007

~...Wajib berjihad melawan pencerobohan...~

Syeikh al-Maraghi berkata, kalam Allahyang terdahulu membincangkan berkenaandengan infak dan membelanjakan hartapada jalan Allah mengikut bahagianorang-orang beriman yang memerlukanbantuan dan pertolongan. Ia bolehmewujudkan ruh ta’awun antara ikhwahdalam iman.Ia sebagai takaful umum dalam sebuahkeluarga Islam yang seluruh anggotanyaseperti sebuah badan, tidak mengadusatu anggota kecuali anggota yang lainmemainkan peranannya.Kemudian selepas itu dinyatakan babpeperangan dengan pengorbanan jiwasemata-mata meninggikan agama Allah.Sebagaimana yang dinyatakan bahawaharta adalah saudara kepada ruh.Justeru, hubungan antara keduanya amatkuat, amat munasabahlah disebut ayatperang selepas menyebut semua hukumsedekah.Allah berfirman:Kamu diwajibkan berperang (untukmenentang pencerobohan) sedangpeperangan itu ialah perkara yang kamubenci; dan boleh jadi kamu bencikepada sesuatu padahal ia baik bagikamu, dan boleh jadi kamu suka kepadasesuatu padahal ia buruk bagi kamu.Dan (ingatlah), Allah jualah Yangmengetahui (semuanya itu), sedang kamutidak mengetahuinya. (al-Baqarah: 216)Dinukilkan hukum jihad menurut paraFuqaha, Hasan al-Banna berkata: Disini ingin saya petik beberapapendapat ulama mazhab termasuk paraulama terkini berhubung hukum jihaddan persediaan berjihad.Menurut pengarang kitab Majma’ al-Anhar Fi Sharh Multaqa al-Abhar yangmenjelaskan hukum jihad dalam mazhabHanafi: Jihad menurut bahasa ialahmemberikan apa yang termampu baikdalam bentuk kata-kata atau tindakan.Menurut syariat pula ialah membunuhorang kafir atau seumpama dengannyadengan cara memukul mereka, merampasharta mereka, menghancurkan tempatibadat dan memecahkan berhala mereka.Tujuannya, mengukuhkan agama dengancara memerangi kafir harbi atau zimmiyang melanggar perjanjian dan jugaorang murtad yang merupakan orangkafir paling keji kerana dia merekamembatalkan pengakuannya. Jika kitayang mulakan peperangan ini ialahfardu kifayah. Maksudnya kita wajibmemulakan peperangan selepas kitasampaikan dakwah Islam. Jika merekatidak memerangi kita, pemerintah wajibmengutus pasukan tentera ke negarasetiap tahun sekali atau dua kali.Rakyat pula perlu menyokongpemerintah. Apabila perkara inidilaksanakan oleh sebahagian, yanglain tidak diwajibkan. Jika kewajipanini tidak terlaksana, penduduk yangberdekatan dan seterusnya yangterdekat wajib melaksanakannya. Jikamasih tidak cukup dan memerlukanpenyertaan semua, ketika itu jihadadalah fardu ain sama sepertisembahyang.Hukum ini wajib berdasarkan firmanAllah yang bermaksud: Maka perangilahorang-orang musyrikin itu. Ia jugaberdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:Jihad itu terus hingga hari kiamat.Jika ditinggalkan, semua orang Islamberdosa.Di akhirnya pengarang menyebut: Jikamusuh berjaya menguasai sebahagianbumi Islam atau sebahagian wilayahIslam, hukum ketika itu adalah farduain. Wanita dan hamba boleh keluartanpa izin suami dan tuannya. Begitujuga anak boleh keluar tanpa izin ibubapanya. Pemiutang boleh keluar tanpaizin penghutangnya.Dalam buku al-Bahr dinyatakan, jikaseseorang wanita Islam ditawan disebelah Timur, seluruh penduduk Baratwajib membebaskannya selagi wanita itutidak dibawa pulang ke kota atau kubumereka.Menurut pengarang Bulghah al-MasalikLi Aqrab al-Masalik Fi Mazhab ImamMalik (Mazhab Maliki): Jihad di jalanAllah untuk memartabatkan kalimahAllah pada setiap tahun adalah fardukifayah. Jika telah dilaksanakan olehsebahagian, yang lain tidak diwajibkan.Namun jihad menjadi fardu ain kepadaorang tertentu seperti sembahyang danpuasa apabila dia dipilih olehpemerintah melaksanakan tugas tersebutatau apabila sebuah wilayah Islamdiserang musuh. Ketika itu pendudukitu wajib dan jika tidak mampupenduduk berdekatan juga diwajibkan.Dalam keadaan ini, wanita dan hambajuga diwajibkan walaupun merekadilarang oleh wali, suami, tuan danpeminjam bagi yang berhutang. Jihadjuga wajib jika bernazar. Ibu bapahanya boleh melarang jika jihad adalahfardu kifayah. Membebaskan seorangtawanan perang yang ditawan musuhadalah fardu kifayah jika wangnyatidak mencukupi untuk membebaskandirinya. Walaupun ini bermaknaterpaksa menggunakan semua harta umatIslam untuk membebaskannya.Menurut Matan al-Minhaj karangan ImamNawawi bermazhab Syafie, jihad dizaman Rasulullah s.a.w adalah fardukifayah dan ada yang berpendapat farduain. Selepas zaman Rasulullah s.a.wpula bergantung pada kedudukan orangkafir.Pertama: Jika orang kafir berada dinegara mereka, jihad adalah fardukifayah. Jika jihad ini dapatdilaksanakan oleh sebahagian umatIslam, yang lain tidak tidak wajibmelaksanakannya.Kedua: Jika orang kafir menceroboh kedalam negara kita, penduduknya wajibmempertahankannya dengan segala upayamereka. Jika mereka boleh bersiapsedia untuk berperang, merekadiwajibkan termasuklah orang miskin,anak lelaki, pemiutang dan hambawalaupun tanpa izin.Menurut kitab al-Mughni karangan IbnuQudamah bermazhab Hanbali, jihadadalah fardu kifayah.Namun ia menjadi wajib (fardu ain)dalam tiga keadaan:* Jika dua bala tentera bertembung danbersemuka, sesiapa yang ada ketika inidiharamkan beredar dan masing-masingwajib menyertainya.* Jika orang kafir menceroboh sesebuahwilayah, seluruh penduduk wilayah ituwajib berperang dan bertahan.* Apabila pemerintah mengerah kumpulantertentu, kumpulan itu wajib keluarberjihad.Sekurang-kurangnya jihad ini dilakukansetahun sekali.Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, “setahusaya tidak ada amalan fardu yang lebihbaik daripada jihad, manakala perangdi laut lebih baik daripada perang didarat”.Menurut kitab al-Muhalla, karanganIbnu Hazm bermazhab Zahiri, jihadadalah fardu kepada umat Islam. Jikatelah ada orang yang menghadapiserangan musuh, melancarkan seranganke kubu musuh, memelihara sempadanumat Islam, orang lain tidakdiwajibkan. Jika tidak ada, maka jihaddiwajibkan kepada setiap orang Islam.Allah berfirman yang bermaksud,Pergilah kamu beramai-ramai (untukberperang pada jalan Allah), sama adadengan keadaan ringan (dan mudahbergerak) ataupun dengan keadaan berat(disebabkan berbagai-bagaitanggungjawab) dan berjihadlah denganharta benda dan jiwa kamu. (at-Taubah:41)Jihad hanya boleh dilaksanakan jikadiizinkan oleh ibu bapa. Namun jikamusuh menyerang sekumpulan umat Islam,jihad menjadi wajib kepada semua yangmampu menolong mereka sama ada ibubapaizinkan atau tidak. Kecuali jika tanpakehadirannya boleh menyebabkan ibubapanya atau salah seorang daripadamereka akan terbiar.Menurut al-Syaukani dalam kitab Al-Sail Al-Jarrar: Dalil-dalil daripadaal-Quran dan sunah yang menyatakanjihad adalah wajib terlalu panjanguntuk dituliskan di sini. Walaubagaimanapun jihad ini hanya fardukifayah iaitu jika telah dilaksanakanoleh sebahagian umat Islam, maka yanglain tidak diwajibkan. Namun begitu,sebelum sebahagian tadimelaksanakannya, jihad ini adalahfardu ain kepada semua yang mampu.Bagi sesiapa yang dikerah untukberperang oleh pemerintah, dia wajibberperang dan hukum baginya adalahfardu ain.Para ulama, ahli sufi, ahliprofesional dan sebagainya tidakpernah meninggalkan dan mengabaikanjihad. Mereka sentiasa bersiap sedia.Abdullah bin al-Mubarak, seorang ahlifikah yang zuhud sentiasa secarasukarela menyumbangkan banyak masauntuk berjihad. Demikian juga AbdulWahid bin Zaid, seorang ahli sufi yangzuhud. Shaqiq al-Bajkhli, mahagurusufi di zamannya sentiasa membawa diridan anak murid untuk berjihad.Bagi al-Badar al-Aini, penulis huraianhadis al-Bukhari seorang ulama fikahdan hadis, beliau akan membuatgiliran, tahun ini berperang, tahunhadapan mengajar dan tahun berikutnyamenunaikan haji. Al-Qadi Asad bin al-Furat al-Maliki adalah ketua tenteralaut pada zamannya. Al-Imam al-Syafieapabila memanah sepuluh anak panah,tiada satupun yang tersasar.Demikianlah budaya ulama silam.Cubalah bandingkan kita dengan sejarahini.Iktibar Ayat:* Berperang mempunyai matlamat untukmenegakkan kebenaran dan keharmonianummah.* Kadang-kadang apa yang kita tidaksuka mempunyai hikmah yang cukup besardan jauh lebih baik daripada apa yangkita suka.* Mengithbatkan sifat Allah yang MahaMengetahui.


~sumber : BICARA AGAMA_UTUSAN MALAYSIA11/07/07 ~

No comments: