Friday, January 11, 2008

~...MEMAHAMI PENGERTIAN BID'AH...~

sumber dipetik :http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com/

Bid’ah:“Suatu bentuk amalan (dalam beragama)yang baru yang tiada contohnya daripadasumber yang haqq bagi tujuan (denganniat) mendekatkan diri kepada Allah s.w.t..”Intipatinya:

1 – Suatu amalan/kaedah

2 – yang baru (yang tiada dasar/contoh)

3 – dengan niat beribadah (mendekatkandiri kpd Allah).Mari kita lihat satu persatu:Tulisan seterusnya ini di-ambil darikertas kerja Ustaz Rasul bin Dahri.PENGERTIAN BID'AH MENURUT BAHASA

Definisi bid'ah menurut takrif etimologidiambil dari asal perkataan al-bida'(اَلْبِدَع) yang memberi makna atau maksud:"Mencipta (atau mengada-adakan sesuatupekerjaan, amalan, benda atau perkara)yang sama sekali tiada contoh atau misalsebelumnya". (Lihat: الاعتصام للشاطبيJld. 1. hlm. 36)Asal Kalimah/Perkataan:(بَدَعَ - يَبْدَعُ - بِدْعًا)Atau(بَدَعَ - بِدَاعَةً - بَدُوْعًا)Atau(اَبْدَعَ - اِبْتَدَعَ - تَبَدَّعَ)Kalimah atau perkataan di atas memberierti: "Mencipta, mereka-reka,mengada-adakan, memulakan atau sesuatuyang baru (pertama-tama diadakan)".Al-bid'ah (البدعة) juga nama yangdiberikan ke atas perbuatan yang sengajadiada-adakan dan jamaknya bida' (بدع)(Lihat: الاعتصام للشاطبي Jld. 1. hlm.57) atau apa yang dicipta dalam agamadan selainnya (Lihat: العين Jld. 2. Hlm.55.) dan sesiapa yang mengada-adakansesuatu dia dianggap telah melakukanbid'ah. Dalam "Takrifat" pula iaditetapkan sebagai setiap amal yangbertentangan dengan sunnah yang berupasesuatu urusan yang diada-adakan.(Lihat: التعريفات hlm. 43)Berkata Imam ath-Thurthusi rahimahullah:

اَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ اْلاِخْتِرَاعِ ، وَهُوَ الشَّيْءُيُحْدَثُ مِنْ غَيْرِ اَصْلٍ سَبَقَ ، وَلاَ مِثَالٍ احْتُذِيَ وَلاَاُلِفَ مِثْلَهُ"Kata bid'ah berasal dari kataal-ikhtira' (اَلاِخْتِرَاع) iaitu sesuatuyang baru dicipta tanpa ada contohsebelumnya, tiada misal mendahuluinyadan tidak pernah ada rekaan sepertinya(sebelumnya)". (Lihat: الحوادث والبدعhlm. 40 ath-Thurthusi (Tahqid oleh AliHasan). Diterbitkan oleh Dar Ibn al-Jauzi)Kalimah bid'ah terdapat di dalamal-Quran yang digunakan denganpenggunaan istilahnya yang paling tepatdan seiringan mengikut maksud sertapengertian yang dikehendaki oleh kalimahtersebut. Kenyataan ini dapat difahamimelalui tiga potong ayat di bawah ini:بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَاْلاَرْضِ"(Dialah) Pencipta segala langit danbumi". (al-Baqarah, 2:11)Penggunaan kalimah bid'ah pada ayat diatas adalah yang paling tepatsebagaimana yang dimaksudkan olehpengertian kalimah bid'ah menurut bahasakerana hakikatnya hanya Allah Subhanahuwa Ta'ala sahaja Pencipta (melakukanbid'ah) hingga terciptanya langit, bumidan segala-gala yang ada di alam ghaibatau di alam nyata.Segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'alayang sedia ada ini tidak pernahdidahului oleh mana-mana contoh ataupencipta sebelum-Nya, hanya Dialahsahaja Pencipta yang mengadakan danmemulakan seluruh penciptaan yangterdapat di langit, di bumi, di alamdunia atau di alam akhirat yangsebelumnya tidak ada ('adam) kepada ada(mawujud).Para ahli ilmu yang pakar ataumengetahui kaedah penggunaan tata BahasaArab akan lebih mudah memahami maksuddan pengertian bid'ah yang terdapat padaayat di atas, yang terdapat di dalamhadis-hadis yang begitu banyakbilangannya dan yang banyak digunakandalam pertuturan dan penulisan BahasaArab. Penggunaan bid'ah pada ayat diatas amat tepat baik secara bahasa(termasuk gaya bahasa) atau takrifsyara. Ia ditafsirkan oleh para ahli ilmu:أبدعت الشيء لا عن مثال"Aku telah ciptakan (mengadakan) sesuatutanpa ada misal (sebelumnya)." (Lihat:جامع البيان عن تأويل آي القرآن Jld. 1Hlm. 709. Ibn Jarir at-Tabari)Di ayat yang kedua pula Allah berfirman:قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ"Katakanlah (ya Muhammad!): Bukanlah akuseorang Rasul pembawa agama yang barudari agama yang telah dibawa oleh paraRasul yang lalu". (al-Ahqaf, 46:9)Menurut Ibn Abbas radhiallahu 'anhubid'ah yang dimaksudkan pada ayat diatas ialah "Yang Terawal." (Lihat:الجامع لأحكام القرآن ، القرطبى. Juz. 16.Hlm. 180) Ia ditakdirkan juga sebagaiucapan yang bermaksud: "Bukanlah aku inipembuat bid'ah (sahibul bid'ah)."(Lihat: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبى.Juz. 16. Hlm. 180)Yang paling jelas ayat di atas bermaksuddan bertujuan agar Nabi Muhammadsallallahu 'alaihi wa sallam memberitahu kepada umatnya bahawa bagindabukanlah seorang Rasul yang bid'ah (yangbaru) di dunia ini. Sudah adaRasul-Rasul lain mendahului bagindasebelum baginda diutus menjadi Rasul.Inilah pengertian bid'ah sebagaimanayang dikehendaki oleh ayat (syara’) dandimaksudkan oleh bahasa iaitu:"Bid'ah: Ialah sesuatu yang baru yangdiada-adakan dan tidak ada contoh ataumisal sebelumnya".Oleh kerana baginda bukan merupakanseorang Rasul yang pertama dan barukepada manusia maka baginda tidakdinamakan Rasul yang bid'ah menurutpengertian istilah bahasa dan syara’kerana sudah ada contoh dan beberapaorang rasul sebagai pendahulu sebelumnya.Dan di ayat ketiga Allah berfirman:وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا"Dan mereka sengaja mengada-adakanrahbaniyah". (al-Hadid, 57:27)Menurut penafsiran al-Hafiz Imamas-Syaukani rahimahullah tentang ayat diatas:وَرَهْبَانِيَّةً مُبْتَدِعَةً مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ"Kerahiban yang mereka sendiri cipta(ada-adakan)". (Lihat: فتح القدير. Jld.5. Hlm. 178)Maka jika difahami pengertian bid'ahdari ketiga-tiga ayat al-Quran di atasmaka ia memberi makna atau maksud:"Sesuatu yang baru, yang tidak ada misal(contoh) sebelumnya, yang diada-adakandan yang direka cipta".Bid'ah menurut bahasa (لُغَةً) juga telahdidefinisikan oleh kalangan ulama fiqahyang muktabar:

كُلُّ عَمَلٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ"Setiap amalan (perbuatan ataupekerjaan) yang tiada contohsebelumnya". (Lihat: البدعة تحديدهاوموقف الاسلام منها Hlm. 157. 'Izat AliAtiah)Bila dikatakan: (اِبْتَدَعَ فُلاَنٌ بِدْعَة) "Telahmencipta si Fulan satu cara/jalan"bermakna cara/jalan ciptaan si Fulantidak pernah ada contoh sebelumnya.Menurut Ali Hasan pula bid'ah ialah:وَهَذَا اْلاِسْمُ (يَعْنِى: اِلْبِدْعَةُ) يَدْخُلُ فِيْمَاتَخْتَرعُهُ الْقُلُوْبُ وَفِيْمَا تَنْطِقُ بِهِ اْلاَلْسِنَةُوَفِيْمَا تَفْعَلُهُ الْجَوَارِحDan yang boleh dikategorikan dalambid'ah, termasuklah sesuatu yangdilakukan oleh hati, yang dipertuturkanoleh lisan dan yang dilakukan oleh tubuhbadan". (Lihat: علم اصول البدع hlm 23.Ali Hasan. Daar ar-Rayah. Cetakan kedua)Takrif yang ringkas ini amat jelas,mudah dihayati dan difahami, oleh itutidak perlu dikupas atau diberipenghuraian dengan panjang lebar.PENGERTIAN BID'AH MENURUT ISTILAH SYARA’Kalangan jumhur ulama fiqah (fuqaha)dari kalangan Ahli Sunnah wal-Jamaahtelah memberikan takrif bid'ah mengikutlandasan yang sesuai dengan hukum syara’atau syariyah (شَرْعِيَّةٌ). Antara takrifyang masyhur yang sering digunakan ialahاِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ اَصْل فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ لاَدَلِيْلَ مِنَ الشَّرْعِMencipta (mengada-adakan ataumereka-reka) sesuatu (amal) yang samasekali tidak ada contohnya pada zamanNabi sallallahu 'alaihi wa sallam atautiada dalilnya dari syara'كُلُّ مَا عَارَضَ السُّنَّةَ مِنَ الاَقْوَالِ اَوِ الاَفْعَالِاَوِ الْعَقَائِدِ وَلَوْ كَانَتْ عَنْ اِجْتِهَاد(Bid'ah): Ialah setiap yangbertentangan dengan sunnah dari jenisperkataan (ucapan) perbuatan (amalan)atau akidah (pegangan/kepercayaan)sekalipun melalui usaha ijtihad."(Lihat: احكام الجنائز وبدعها. Hlm. 306.Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani)فَالبِدْعَةُ اِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِى الدِّيْنِمُخْتَرِعَةٌ

تَضَاهِى الشَّرْعِيَّة يَقْصُدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَاالْمُبَالَغَةِ فِى التَّعَبُّدِ للهِ سُبْحَانَهُMaka bid'ah pada dasarnya ialahdiibaratkan: Suatu jalan dalam agamayang direka-cipta yang seakan-akansyara’. Ia bermaksud mengadakan suatucara tata-agama yang berlebih-lebihansehingga mencapai ke tahap penyembahan(ibadah) terhadap Allah Subhanahu waTa'ala." (Lihat: الاعتصام للشاطبى Jld.1. Hlm. 27)اَلْبِدْعَةُ طَرِيْقَةٌ فِى الدِّيْنِ مُخْتَرِعَةٌ تَضَاهِىالشَرْعِيَّة يَقْصُدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا مَا يَقْصُدُبِالطَّرِيْقَةِ الشَّرْعِيَّةِ. اَوْ قَالَ: يَقْصُدُ بِهَاالتَّقَرُّب الِى اللهِ وَلَمْ يقمْ عَلىَ صِحَّتِهَا دَلِيْلٌشَرْعِيٌّ صَحِيْحٌ اَصْلاً اَوْوَصْفًا"(Maksudnya): Bid'ah ialah suatu jalan(ciptaan/rekaan) yang disandarkan olehpembuatnya kepada agama sehinggamenyerupai syariah. Ianya dilakukandengan maksud untuk menjadikannyatata-agama sehingga mencapai jalan(cara) yang menyerupai jalan syariah.Atau sebagaimana yang dikatakan:(Amalan) yang bermaksud untukmendekatkan diri kepada Allah yang tidakditegakkan kesahihannya melalui dalilsyarii yang sahih yang bersumber darisumber yang sebenar dan tepat." (Lihat:الاعتصام للشاطبى Jld. 1. Hlm. 37)Berkata Al-Jauhari rahimahullah:اَلْبَدِيْعُ وَالْمُبْتَدِعُ اَيْضًا واَلْبِدْعَةٌ: اَلْحَدَثُ فِىالدِّيْنِ بَعْدَ اْلاِكْمَالِAl-Badi', al-Mubtadi' dan bid'ah ialah:Mengada-adakan sesuatu dalam agamasetelah agama disempurnakan (dinyatakanlengkap)". (Lihat: مختار الصحاح ar-Razi/ صحاص اللغة Hlm. 44)Berkata al-Fairus Abadi rahimahullahاَلْبِدْعَةُ: اَلْحَدَثُ فِى الدِّيْنِ بَعْدَ اْلاِكْمَالِ .وَقِيْلَ: مَااسْتُحْدِثَ بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمِنَ اْلاَقْوَالِ وَاْلاَفْعَالBid'ah ialah: Mengada-adakan sesuatudalam agama setelah (agama)disempurnakan. Dan disebut bid'ah apasahaja yang direka-cipta selepas Nabisallallahu 'alaihi wa sallam sama adaberbentuk percakapan atau amalan(perbuatan)". (Lihat: بصائر ذوى التمييزJld. 2. Hlm. 132)Takrif di atas telah disepakati olehsemua golongan ulama salaf dan khalaf.Ini terbukti dengan keseragaman takrifmereka termasuklah definisi yangdiberikan oleh Imam Syafie, Hambali,Hanafi, Maliki, Sufyian as-Thauri danimam-imam fiqah yang lain. Apa yangdimaksudkan "Mendekatkan diri kepadaAllah" sebagaimana yang terdapat dalamta'rif di atas, tidak termasuk bid'ahyang berbentuk (urusan) keduniaanseperti kereta, pesawat, membukukanal-Quran dan sebagainya. (Lihat: البدعواثرها السىء فى الامة hlm. 6 Salim Hilali)PERKATAAN DAN PERBUATAN YANG SE-ERTIDENGAN BID'AHPerbuatan seseorang Muslim boleh dihukumbid'ah apabila perbuatan atau amalantersebut telah ditambah, ubah-suai ataudiubah dari bentuk atau cara asalnyayang telah ditetapkan oleh syara’.Kedudukan sesuatu amal boleh dinilaimelalui makna atau maksud darikalimah-kalimah yang tercatit di bawah ini:1 - Bid'ah bererti mereka-reka atausesuatu rekaan yang direka-reka(dicipta) (اِخْتِرَاعٌ) . (Lihat: القاموسالمخيط. Hlm. 907. مقاييس اللغة (1/209).لسان العرب.)2- Bid'ah juga bererti baru(mendatangkan yang baru atau sesuatuyang diada-adakan) .(اِحْدَاثٌ اَوْ زِيَادَة)(Berdasarkan hadis: كل محدثة بدعة"Setiap yang baru (diada-adakan) itubid'ah.")3 - Bid'ah bererti mengubah(mengubah-suai atau menukar ganti).(تَبْدِيْلٌ) (Lihat: Surah al-Baqarah 2:59."Lalu orang-orang yang zalim menggantiperintah Allah dengan (mengerjakan) yangtidak diperintahkan kepada mereka.)4 - Bid'ah bererti menambah yang baru (menokok-nambah) .(زِيَادَةٌ) (Nabi Muhammadsalallahu 'alaihi wa-sallam telahmengharamkan penambahan dalam agama,baginda bersabda:اذا حدثتكم حديثا فلاتزيدُنَّ علي "Jika aku katakan kepada kamusuatu kata-kata maka janganlahsekali-kali kamu menokok-nambah ke ataskata-kataku")5 - Bid'ah bererti menyembunyikan ataumenyorokkan. .(كِتْمَانٌ)Setiap amal-ibadah yang masih terlibatdengan mana-mana dari lima kalimah diatas sedangkan tidak ada dalil (hujjah)atau keizinan dari syara (al-Quran,al-Hadis, athar yang sahih dan fatwadari ulama muktabar) yang mengharuskanmaka ibadah tersebut dinamakan ibadahyang bid'ah.Sewajarnya para ulama di Nusantaramencontohi peranan para ulama Salafas-Soleh yang telah berusaha sedayaupaya memerangi bid'ah dan semuaaktivitinya supaya tidak terus membiaksebagaimana sekarang. Dalam usahamembentaras amalan dan aktiviti bid'ahjumhur ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yangberjalan di atas manhaj Salaf as-Solehtelah menerangkan kekejian ataukesesatan bid'ah. Cara merekamenjelaskan pengertian bid'ah sentiasamengikut pengistilahan syarii. Merekamengenegahkan istilah (pengertian)bid'ah dengan penampilan yang amat jelasdan mudah difahami. Walaupun merekamempunyai gaya susunan bahasa dan ayatyang berlainan tetapi prinsip sertaobjektifnya adalah sama dan ke arah yangsama.Al-Hafiz Ibn Rejab al-Hambalirahimahullah menjelaskan:"Yang dimaksudkan bid'ah ialah setiapperkara yang diada-adakan di dalam agamasedangkan perkara yang diada-adakan itutidak terdapat sumbernya dari syara’yang membolehkan seseorang melakukannya.Jika sekiranya terdapat dalilnya(contohnya) dari syara hal seperti inibukanlah perbuatan bid'ah walaupun adayang mengatakan bid'ah kerana ituhanyalah bid'ah menurut istilah bahasasahaja (yang bukan termasuk dalamistilah syara)". (Lihat: جامع العلوموالحكم ، ابن رجب الحنبلى Hlm. 160. India)Menurut Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah:"Bid'ah pada asalnya setiap yang diciptayang tiada contoh sebelumnya. Menurutsyara’ pula setiap yang bertentangandengan sunnah dan tercela". (Lihat: فتحالبارى Jld. 5 Hlm. 105)

Menurut Ibn Hajar al-Haitamy rahimahullah:"Bid'ah menurut bahasa ialah setiap yangdicipta. Di segi syara’ pula ialah:Setiap pembaharuan yang diada-adakan danbertentangan dengan syara". (Lihat:التبين بشرح الاربعين ، ابن حجر الهيثمىHlm. 221)Menurut Azzarkasy rahimahullah:"Bid'ah menurut syara ialah perkara yangdiada-adakan yang tercela". (Lihat:الابداع فى مضار الابتداع ، علي محفوظ.Hlm. 22)Menurut Imam Syafie rahimahullah:"Bid'ah ialah setiap perkara yangbertentangan dengan Kitab, Sunnah, Ijmaatau Athar. Maka itu semua dinamakanbid'ah yang menyesatkan".Apabila memahami pengertian bid'ah(بِدْعَةٌ) di segi bahasa dan juga syaramelalui kesemua istilah bid'ah yangtelah dikemukakan di atas, tentulah kitaakan memahami bahawa bid'ah itu hanyalahmerupakan perkara-perkara yangdireka-cipta semata-mata dan tidak adacontohnya dari Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam, para sahabat, paraSalaf as-Soleh atau tidak terdapatdalilnya dari agama Islam (syara).Oleh yang demikian, bid'ah itu wajibditolak oleh setiap orang yangbenar-benar beriman dengan kelengkapandan kesempurnaan agama Islam di segenapaspeknya yang telah dijelaskan di dalamal-Quran dan al-Hadis.Setiap mukmin wajib mengimani bahawaagama Islam ini telah sempurna danlengkap. Tidak ada kekurangannya. Tidakada cacat celanya. Terpelihara daripengaruh negatif dan dari segala jenispencemaran atau kerosakan. Tiada suatupun tata cara ibadah sama ada yang wajibatau yang sunnah, yang jamaii atau fardiyang pernah tertinggal dalam agama Islamyang berpandukan kepada al-Quran danal-Hadis dan yang berautoriti sepenuhnyamembentuk hukum-ahkam pada setiap zamandan tempat. Ini semua telah ditegaskanoleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamfirman-Nya:اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ"Hari ini Aku sudah sempurnakan bagikamu agama kamu (Islam)". (al-Ma’idah, 5:3)Dalam susunan kata (bahasa) ayat initelah menggunakan kalimah (اَكْمَلْ) iaitu(اسم تفضيل) yang bermaksud:"Cukup (amat) sempurna, tiada lagi yangmengatasi kesempurnaannya atau yangtelah disempurnakan secukup-cukupnya".Kesahihan iman seseorang ialah apabilaia mempercayai kesempurnaan firman Allahyang termuat di dalam kitab-Nya yangmenjelaskan bahawa agama yang diturunkankepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihiwa sallam benar-benar telah sempurna(اكمل) sehingga tidak perlu dilakukanapa pun penambahan sama ada di segihuruf, kalimah, ayat, perlaksanaanibadah atau hukum ahkamnya.Seseorang yang beriman wajib membuktikankepercayaannya dengan berpegang teguhkepada kalimah (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا) "Kamimendengar dan mentaati" di dalamal-Quran. Jika ini diabaikan bererti diatidak percaya kepada firman Allah: "Hariini Aku telah sempurnakan bagi kamuagama kamu."Malangnya, mengapakah kalam AllahSubhanahu wa Ta'ala yang khususditujukan kepada manusia ini tidak dapatdifahami atau diterima oleh sebilanganmanusia sehingga dipertikaikan danakhirnya dikufuri? Tentunya perkara itumustahil berlaku kepada manusia jikamereka menerima amanah yang berupaal-Quran dengan ikhlas dan dengan penuhkesedaran.Segala perbuatan Allah Subhanahu waTa'ala amat tepat. Terlalu mustahilAllah menurunkan kitab yang tidak bolehdifahami oleh hamba-Nya. Pastinya yangtidak mahu memahami kitab Allah inihanyalah orang-orang yang fasik terhadapayat-ayat tersebut. Tanda kefasikanmereka ialah apabila tidak mahu menerimaayat-ayat Allah di dalam al-Quran danal-Hadis untuk diimani tanpa ditakwilatau dipertikaikan.Hanya orang-orang fasik atau rosakakidahnya sahaja yang suka mentakwilal-Quran dan al-Hadis mengikut rekacipta otak dan hawa nafsu masing-masingsehingga menyimpang dari syara.Seolah-olah mereka merasakan adakekurangan atau sesuatu yang terlupa didalam al-Quran, sedangkan AllahSubhanahu wa Ta'ala menafikan yangdemikian sebagaimana firman-Nya:مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ"Tiadalah Kami lupa (tertinggal) suatuapa pun di dalam al-Kitab (al-Quran)".(al-An’am, 6:38)وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِوَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"Telah sempurna (lengkap) kalimahTuhanmu (al-Quran) sebagai kalimah yangbenar dan adil. Tidak ada yang dapatmerubah kalimah-kalimah-Nya dan Dialahyang Maha Mendengar lagi MahaMengetahui". (al-An’am, 6:115)Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallamwafat setelah baginda selesai menyampaidan mengajarkan segala perbuatan(ibadah) dan petunjuk yang telahdiamalkan oleh baginda dan parasahabatnya sebagaimana penjelasan yangterkandung di dalam nas-nas dari syara.Semua yang telah disempurnakan olehsyara merupakan contoh kepada umat Islamdi segenap perkara sama ada cara untukmelakukan yang baik atau cara untukmeninggalkan yang buruk dan keji supayaumat Islam tidak tercebur ke dalamperbuatan bid'ah. Abu Hurairahradhiallahu 'anhu telah menjelaskantentang kesempurnaan agama ini:عَلَّمَنَا رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُلَّشَـيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ ةَ"Kami telah diajar oleh Rasulullahsallallahu 'alaihi wa sallam segalaperkara sehinggalah persoalan (bagaimanacara) membuang kotoran (kencing atauberak)." (Hadis Riwayat Bukhari)مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا اَمَرَكُمُ الله بِهِ اِلاَّ وَقَدْاَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلاَ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ اِلاَّوَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ"Tidaklah aku tinggalkan sesuatu tentangapa yang telah Allah perintahkan kepadakamu kecuali telah aku perintahkantentangnya. Tidaklah pula (akutinggalkan) tentang sesuatu yang ditegah(oleh Allah) kecuali telah aku tegahkamu dari (melakukan)nya. (Hadis sahih.Lihat: البدع واثرها السىء فى الامة hlm.7. Salim Hilali)اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاء ، لَيْلهَاكَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ اِلاَّ هَلَكَ"Sesungguhnya aku telah tinggalkankepada kamu di atas contoh yang terang(sehingga keadaan) malamnya sepertisiang harinya. Tidak ada yangmenyeleweng darinya selepasku kecualidia akan binasa." (Hadis Riwayat Ahmad,Ibn Majah dan al-Hakim. Disahihkan olehal-Albani dan mentakhrij kitab sunnah:لابن ابي عاصم Jld. 1. Hlm. 26-27)Imam at-Thabrani menyebut riwayat dariAbu Dzar al-Ghifari radiallahu 'anhubeliau berkata:تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاطَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِى الْهَوَاءِ اِلاَّ وَهُوَ يَذْكُرُلَنَا مِنْهُ عِلْمًا . قَالَ: فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَالنَّارِ اِلاَّ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ"Setelah Rasulullah sallallahu 'alaihiwa-sallam meninggalkan kami, tidak adaseekor burung yang mengepakkan keduasayapnya di udara melainkan bagindamenyebutkan kepada kami ilmu tentangnya.Ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu'alaihi wa-sallam bersabda: Tidaktertinggal sesuatu pun yang mendekatkanke syurga dan menjauhkan dari nerakamelainkan telah dijelaskan kepada kamu".(Lihat: الرسالة hlm. 93. Imam as-Syafie.Tahqiq Ahmad Syakir. Sanad hadis inisahih. Lihat: علم اصول البدع hlm. 19.Ali Hasan)Seseorang mukmin yang berpegang teguhkepada sunnah Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam yang mempunyai dayapemikiran yang tinggi, minda yang baikdan akal yang sempurna, bijak, rasional,waras dan logik tidak mungkin akanbertindak melakukan sesuatu apa punterhadap perkara-perkara yang ternyatasudah diyakini sempurna, lengkap dankemas, jauh sekali untuk menokok-nambahatau mengubah-suai (modifikasi).Itulah kenyataan yang terdapat padaagama Islam. Ia adalah agama AllahSubhanahu wa Ta'ala yang paling muliadan sempurna sejak di Loh Mahfuzsehinggalah diturunkan ke bumi. Ia telahdilaksanakan dan dicontohkankeseluruhannya oleh Nabi Muhammadsallallahu 'alaihi wa sallam bersertapara sahabat baginda secara iktikadi(اعتقادى), fekli (فعلى)dan qauli (قولى).Penyampaiannya pula tidak pernahtertinggal walaupun satu huruf atau satukalimah, apatah lagi satu ayat, satusurah atau keseluruhan al-Quran yangmenjadi sumber hukum-ahkam kepadasekalian manusia sejak ia diturunkansehinggalah ke Hari Kiamat. Hakikatnya,segala apa yang telah disampaikan olehNabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah salah dan mustahiltersilap atau tertinggal kerana iaadalah didatangkan dari Allah Subhanahuwa Ta'ala. Ia telah dijaminkesempurnaannya oleh Allah sehinggalahke Hari Kiamat. Kenyataan ini dapatdifahami dari ayat-ayat yang telahditampilkan di atas.Persangkaan dan kecetekan ilmupengetahuan adalah punca yangmenyebabkan seseorang itu sanggupmenambah atau melakukan sesuatu yangbertentangan dengan al-Quran yang telahdijamin oleh Allah kesempurnaannya.Allah telah berulang kali menerangkan didalam firman-Nya dan melalui hadis-hadisNabi-Nya tentang kesempurnaan agama ini.Hakikat ini terangkum di dalam al-Quran,hadis-hadis dan athar-athar sahih yangmenjadi pegangan serta rujukan dalammenyelesaikan setiap permasalahan ummah,terutamanya yang berhubung denganhukum-ahkam dalam mengatur urusankehidupan mereka.Lantaran benar-benar sempurnanyaal-Kitab (al-Quran dan al-Hadis), Allahmenjadikan kedua-dua kitab ini sebagaisumber rujukan yang terbaik untuk ummahdi setiap segi atau perkara, dari yangsekecil-kecilnya sehinggalah kepadaperkara-perkara yang besar dan rumit.Allah telah menyeru sekalian manusiaagar menganut agama Islam. Diwajibkanagar berpegang teguh kepada Kitab-Nyayang paling sempurna tanpaditokok-tambah atau diubah-suai disetiap aspeknya demi mentaati suruhandan contoh yang telah ditunjuk ajar olehRasul-Nya termasuklah hukum-ahkamnyayang telah ditetapkan.Islam adalah agama yang sempurna,apabila ditokok-tambah atau diubah-suaimenurut selera kemahuan manusia maka iatidak dapat dinamakan agama Islam lagikerana telah bertukar kepada agamarekaan otak manusia yang dangkal. Denganadanya campur tangan manusia ia lebihsesuai diistilahkan sebagai agama bid'ahyang sesat lagi menyesatkan. Malahan iajuga lebih layak dinamakan agamajahiliah yang berpandukan hawa nafsukesyaitanan manusia yang fasik.Kesempurnaan agama Islam lebih nyataapabila manusia diharamkan daripadamencemarkan agama ini dengan penambahanmelalui perbuatan bid'ah.Larangan dari melakukan bid'ah adalahlarangan dari syara kerana larangantersebut disertakan denganberbagai-bagai ancaman oleh Allah danRasul-Nya. Antara yang paling tegasialah amaran akan berlaku kesesatan danpelanggaran batas hukum (hudud) yangtelah ditetapkan oleh Allah di dalamsyara yang akhirnya boleh membawa kepadakefasikan dan mengkufuri agama sertaayat-ayat Allah. Hal ini telahdijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wa sallam melalui beberapapotong hadis baginda:اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِوَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْيَرَى بَعْدِى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِىتَمَسَّكُوابِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْوَمُحْدَثَاتِ اْلاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة وَاِنَّ كُلَّبِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ"Aku berwasiat kepada kamu sekaliansupaya bertakwa kepada Allah, mendengardan taat sekalipun diperintah olehseorang hamba Habsyi. Sesungguhnyasesiapa yang hidup (selepas ini) diantara kamu selepasku akan melihatperbalahan yang banyak, maka kembalilah(berpeganglah) kamu kepada sunnahku dansunnah para Khulafa ar-Rasyidin selepaspeninggalanku, berpegang teguhlahdengannya, maka gigitlah dengan gigigeraham, kemudian berjaga-jagalah denganhal yang baru (dicipta dalam agama)sesungguhnya setiap ciptaan yang baruitu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ahitu sesat". (Hadis Riwayat Ahmad (1653).At-Tirmizi (2600). Musnad Abu Daud(3991). As-Sunnan Ibn Majah (42))كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍفِى النَّارِ"Setiap yang diada-adakan itu bid'ah,setiap yang bid'ah itu sesat dan setiapyang sesat itu adalah ke dalam neraka".(Hadis Riwayat Muslim)فِى خُطْبَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:اَمَّا بَـعْدُ: فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْـثِ كِتَابُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدَْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَـلَّمَ ، وَشَرَّ اْلاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلّ مُحْدَثَةٍبِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ"Dalam khutbah Nabi sallallahu 'alaihiwa sallam baginda bersabda: Kemudiandari itu, sesungguhnya sebaik-baikperkataan itu kitab Allah, sebaik-baikpetunjuk adalah petunjuk Muhammadsallallahu 'alaihi wa sallam dansekeji-keji perkara (perbuatan) ialahmengada-adakan yang baru dan setiapbid'ah (yang baru itu) adalah sesat dansetiap yang sesat ke neraka". (HadisRiwayat Muslim, Abu Daud dan Ibn Majah)عَنْ حُذَيْـفَةَ قَالَ: لاَيـقْـبَـلُ اللهُ لِصَاحِبِالْبِدْعَةِ صَلاَةً وَلاَصَوْمًا وَلاَ صَدَقَـةً وَلاَ حَاجًاوَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَصَـرَفًا وَلاَعَدْلاً ،يَخْـرُجُ مِنَ اْلاِسْلاَمِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّـعْرَةَ مِنَالْعَجِيْنِ. رواه ابن ماجه"Dari Huzaifah radhiallahu 'anhu bagindaberkata: Allah tidak akan menerima daripembuat bid'ah puasa, sembahyang, haji,umrah, jihad, kebaikan dan keadilan(yang dikerjakannya). Dia akan keluardari Islam sebagaimana keluarnya rambutdari tepung". (Hadis Riwayat Ibn Majah.Lihat: فتح البارى jld. 17. hlm. 10.Hadis ini lemah dan sebahagian ulamahadis mendapati hadis ini adalah hadismungkar)اَبَى اللهُ اَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِب بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَهَا"Allah tidak akan menerima amalan pelaku(pembuat) bid'ah sehinggalahditinggalkan bid'ah tersebut". (HadisRiwayat Ibn Majah (49) Muqaddimah)مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِفَتَمَسَّكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ"Tidak akan (dibiarkan) berlaku bid'ahpada satu-satu kaum, kecuali akandicabut (oleh Allah) satu sunnah darimereka yang sepertinya. Maka berpegangkepada sunnah lebih baik dari melakukan(mencipta) satu bid'ah". (Hadis RiwayatAhmad (16356))مَنْ اَحْدَثَ فِىاَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"Sesiapa yang mencipta (mengada-adakan)yang baru dalam urusan (agama) Kami ini,maka itu tertolak". (Hadis Riwayat Ahmad(24840). Bukhari (2499) as-Soleh. Muslim(3242) al-Aqdhiah. Abu Daud (3990)as-Sunnan. Ibn Majah (14) Muqaddimah)مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"Sesiapa yang melakukan (mengerjakan)satu amal yang bukan dari suruhan Kami,maka (amalan itu) tertolak". (Maksudtertolak ialah bermakna “bid'ah” بالبدعةالمسمى هو "Ia dinamakan bid'ah". Lihat:علم اصول البدع hlm. 29. Ali Hasan)قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَنَعَاَمْرًا عَلَىْ غَيْرِ اَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ"Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihiwa sallam: Barangsiapa yang berbuatsesuatu urusan yang lain dari perintahkami, maka ia tertolak". (Hadis RiwayatIbn Majah)قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْرَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ متفق عليه"Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihiwa sallam: Maka barangsiapa yangmenyimpang dari Sunnahku, maka bukanlahdia dari golonganku". Muttafaq 'Alaih.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍفَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ اْلاِسْلاَمِ. حديث مرفوع"Dari Aisyah radhiallahu 'anha berkata:Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihiwa sallam: Sesiapa yang memuliakanaktivis bid'ah, maka dia telah menolonguntuk menghancurkan Islam" (HadisRiwayat Ahmad. Lihat: تلبيس ابليس. Hlm.14. Menurut Syeikh Ali Hasan: Hadis iniadalah hadis hasan isnadnya. Lihat:المنتقى النفس hlm. 37. Dikeluarkan olehAl-Lalikaii dalam شرح اصول اهل السنة(1/139)) Hadis Marfu'. (Ibn Asakir dalamتاريخ دمشق: ترجمة "العباس بن يوسفالشكلى. Hlm. 286)اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَثَمَّ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُاِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ اِلَى سُنَّةٍفَقَدْ اهْتَدَى"Sesungguhnya pada setiap amal terdapatkegiatan, dan pada amal ada fitrahnya.Barangsiapa yang fitrahnya terlibatdengan bid'ah maka dia telah sesat danbarangsiapa yang fitrahnya terlibatdengan sunnah maka dia telah mendapatpetunjuk". (Hadis Riwayat Ahmad (22376),Musnad. Hadis sahih. Lihat: الاتمام(23521). Lihat: اتباع السنن (8))Imam Abu Syamah al-Muqaddisi berkata:وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابهُوَمَنْ بَعْدَهُمْ اَهْلَ زَمَانِهِمْ الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِالاُمُوْرِ ، وَاَمَرُوْهُمْ بِالاتِّبَاعِ الَّذِيْ فِيْهِالنَّجَاةُ مِنْ كُلِّ مَحْذُوْرٍ"Nabi Sallallahu 'alaihi wa-sallam telahmemberi peringatan kepada sekalian parasahabatnya, dan orang-orang selepaszaman mereka dari melakukan bid'ah danciptaan-ciptaan yang baru (dalam agama).Mereka sekalian diperintahkan agarittiba' kerana dengannya akan mendapatkejayaan (dan terselamat) dari setiapyang telah diperingatkan (oleh Nabisallallahu 'alaihi wa-sallam)". (Lihat:الباعث على انكار البدع والحوادث hlm. 11)Kesemua nas-nas di atas mengharamkanumat Islam dari melakukan perbuatanbid'ah. Selain amalan yang berbentukbid'ah itu ditolak oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala kerana ia menyesatkan,ternyata bid'ah ini juga amat ditakutioleh orang-orang beriman yang berilmu.Ini disebabkan setiap amalan bid'ahterutama yang melibatkan akidah, pastiakan menyebabkan pembuatnya menjadisesat dan di akhirat kelak akan menjadigolongan yang merugi kerana akandihumban ke neraka. Malah seseorang ituakan dikekalkan di dalam neraka jikasemasa hidupnya ia terlibat dalamperbuatan bid'ah di segi akidah yangmenyebabkan kesyirikan.Setiap orang yang beriman sepatutnyamerasa gerun terhadap ancaman darihadis-hadis di atas sehingga dapatmemberi kesan menakutkan yang mendalamdi hati sanubari atau perasaan mereka.Para sahabat dan jumhur ulama AhliSunnah wal-Jamaah yang berpegang denganmanhaj Salaf as Soleh terlaluberjaga-jaga dari terlibat dengan segalaperbuatan yang berbentuk atau berunsurbid'ah. Ketegasan mereka dalam perkaraini telah dirakamkan melalui kata-katamereka:قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَىاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاْلاِسْتَقَامَةِ اِتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدِعْ"Dari Ibn Abbas beliau berkata:Hendaklah kamu takut (takwa) kepadaAllah dan sentiasa istiqamah (sentiasadalam ketaatan), hendaklah kamu mengikut(al-Quran dan as Sunnah) dan janganlahberbuat bid'ah".قَالَ عُمَربْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كُلُّ بِدْعَةٍضَلاَلَةٌ وَاِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةٌ"Setiap bid'ah itu sesat, walaupun(semua) manusia telah berpendapatsatu-satu bid'ah (yang mereka lakukanitu) hasanah (baik)". (Diriwayatkan olehAl-Lalikaii (162). Ibn Battah (205).Baihaqi dalam المدخل الى السنن (191) danIbn Nasr dalam السنة (70) sanadnya sahih)قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَلاِقْتِصَادُ فِىالسُّنَّةِ اَحْسَنُ مِنَ اْلاِجْتِهَادِ فِى الْبِدْعَةِ"Berpada-pada dalam mengerjakan sunnahlebih baik dari bersungguh-sungguh dalammengerjakan bid'ah". (Lihat: شرح اصولاعتقاد اهل السنة (114-115). As-Sunnah,hlm. 27-28 Ibn Nasr. Al-Ibanah (1/230)Ibn Battah)Di riwayat yang lain pula:وَاِنَّ اِقْتِصَادًا فِى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِجْتِهَادٍفِى خِلاَفِ سَبِيْلِ سُنَّةٍ فَانْظُرُوْا اَنْ يَكُوْنَ عَمَلُكُمْاِنْ كَانَ اِجْتِهَادًا اَوْ اِقْتِصَادًا اَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَعَلَى مِنْهَاجِ اْلاَنْبِيَاءِ وَسُـنَّتِهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ"Berpada-pada dalam mengikuti jalansunnah lebih baik daribersungguh-sungguh dalam melakukanperkara yang boleh bertentangan denganjalan sunnah. Lihatlah apa yang akankamu lakukan, jika ia termasuk yangbersungguh-sungguh atau yangberpada-pada hendaklah mengikut panduanmanhaj para nabi dan sunnah merekasallallahu 'alaihi wa sallam".(Diriwayatkan oleh Al-Lalikaii (11). IbnMubarak dalam Az-Zuhud. Jld. 2. hlm. 12.dan Abu Na'im dalam Al-Hilyah. Jld. 1.Hlm. 252)Al-Hafiz Fudhail bin 'Iyad rahimahullahmenyatakan:عَمَلٌ قَلِيْلٌ فِى سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيْرٍ فِى بِدْعَةٍ"Amal yang sedikit (tetapi) dalamperkara sunnah lebih baik daripadaamalan yang banyak (tetapi dalam perkarayang) bid'ah." (Lihat: الابانة عن شريعةالدينية Jld. 1. hlm. 395. (249))Imam Malik rahimallahu ‘anhu seorangimam Ahli Sunnah wal-Jamaah darikalangan Salaf as-Soleh amat tegasterhadap bid'ah. Beliau menganggapaktivis bid'ah sebagai orang yangmengkhianati kesempurnaan risalah(al-Quran dan al-Hadis) yang telahdisampaikan oleh Nabi Muhammadsallallahu 'alaihi wa sallam kepadaummahnya. Beliau pernah mengeluarkanucapannya yang tegas terhadap pembuatbid'ah:مَنِ ابْتَدَعَ فِى اْلاِسْلاَمِ بِدْعَةٌ وَيَرَاهَا حَسَنَةٌ فَقَدْزَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدٌ قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَِلاَنَّ اللهَ يَقُوْلُ:"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَاكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْنِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلاِسْلاَمَ دِيْنًا" فَمَالَمْ يَكُنْيَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلاَ يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا"Sesiapa yang melakukan bid'ah di dalamIslam kemudian disangkanya baik, makadia telah menganggap bahawa Muhammadtelah mengkhianati al-Risalah keranatelah jelas Allah berfirman: (Hari iniAku telah sempurnakan agama kamu dan Akucukupkan nikmat kamu dan Aku hanyameredai Islam sebagai agamamu). Apa yangtidak dapat dianggap sebagai agama padamasa itu (masa Nabi), maka pada masa iniia juga tidak boleh dianggap sebagaiagama." (Hadis Riwayat Malik)قَالَ فَـيْصَلُ بْـنُ عِـيَاضٍ رَحِمَ هُ اللهُ: مَنْ اَحَبَّصَاحِبَ بِـدْعَةٍ اَحْـبَـطَ اللهُ عَمَلَهُ وَاخْرَجَ نُـوْرَاْلاِسْلاَمِ مِنْ قَلْبِهِ"Berkata Faisal bin 'Eyadz: Sesiapa yangmenyukai pembuat bid'ah, Allahmelenyapkan (menggugurkan) amalannya danakan dicabut cahaya Islam dari hatinya".(Lihat: تلبيس ابليس Ibn Qaiyim, hlm 84.Dan lihat: شرح السنة hlm. 138.Dikeluarkan juga oleh Al-Lalikaii dalamشرح اصول الاعتقاد اهل السنة. Jld. 1.Hlm. 139)وَقَالَ: مَنْ جَلَسَ اِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ اَحْبَطَ اللهعَمَلَهُ وَاَخْرَجَ نُوْرَ اْلاِيْمَان - اَوْ قَالَ الاِسْلاَمِ- مِنْ قَلْبِهِ"Beliau juga pernah berkata: Sesiapayang duduk di majlis orang bid'ah Allahmelenyapkan (menggugurkan) amalannya danmengeluarkan nur (cahaya) iman - atau iaberkata - keluar nur Islam darihatinya." (Dikeluarkan oleh Al-Lalikaiidalam شرح اصول اعتقاد اهل السنة (1/132).Dan Ali bin al-J'ad. dalam "Musnad" (1885))اَنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ يَزْدَادُ مِنَ اللهِ بُعْدًا كُلَّمَابَالَغَ فِى الطَّاعَةِ والْعِبَادَةِ"Pembuat bid'ah akan bertambah-tambahjauh dari Allah sekalipun bersangatanketaatan dan kuat ibadahnya". (Lihat:Fathul al-Qadir, jld. 1, hlm. 10)اِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّىيَدَعَ بَدْعَتَهُ"Sesungguhnya Allah menghijab (tidakmenerima) taubat setiap pembuat bid'ahsehinggalah ia meninggalkan bid'ahnya".(Hadis Riwayat at-Thabrani dengan sanadyang sahih. Dan dihasankan olehal-Munziri. Lihat: مدارج السالكين (1/84)Ibn Qaiyim)Imam Ibn Rajab rahimahullah pernahditanya, apakah boleh menyebut keburukanaktivis bid'ah (مبتدع) dalam usahamenyedarkan ummah agar menjauhi mereka?Beliau menjawab:"Adapun Ahli Bid'ah itu sesat begitujuga orang-orang yang bersertanya yangseakan-akan ulama. Maka bolehmenjelaskan kejahilan, kecacatan ataukejahatan mereka dalam rangkamemperingatkan ummah agar tidakmengikuti mereka".

(Lihat: شرح السنة ,al-Barbahari, hlm. 138. Tahqiq Abu Yasirar-Rodadi)Penjelasan Imam Ibn Rejab di atasmenunjukkan bahawa menyebut danmembongkar perbuatan bid'ah yang diserudan dilakukan oleh para penyeru bid'ahtidak boleh dianggap sebagai suatukesalahan. Malah wajib didedahkan kepadaumum jika tujuan dan niat seseorang yangbertindak sedemikian demi untukmenjauhkan atau menyelamatkan ummah agartidak terlibat dan tidak terpengaruhdengan perbuatan dan hasutan ahli bid'ah.

No comments: